Tận tâm phục vụ, phát triển cùng bạn

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KHU VỰC CHÂU Á
26/8/2016

Nội dung Trọng lượng Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam) Trung Quốc
(Những vùng khác)
Hồng Kong Taiwan Malaysia Singapore Japan Thái Lan Macau
Tài liệu                 0.5                  210,000          227,500               237,600               252,000               252,000               237,600               332,500               252,000               252,000
                1.0                  239,000             258,000               270,000               286,800               286,800               270,000               403,900               286,800               286,800
                1.5                  268,000               288,500               302,400               321,600               321,600               302,400               475,300               321,600               321,600
                2.0                  297,000               319,000               334,800               356,400               356,400               334,800               546,700               356,400               356,400
                2.5                  326,000               349,500               367,200               391,200               391,200               367,200               618,100               391,200               391,200
Hàng hóa                 0.5                  240,000   
250,000
              259,800               288,000               288,000               259,800               367,900               288,000               288,000
                1.0                  270,000            280,500               292,200               324,000               324,000               292,200               430,300               324,000               324,000
                1.5                  300,000               311,000               324,600               360,000               360,000               324,600               492,700               360,000               360,000
                2.0                  330,000               341,500               357,000               396,000               396,000               357,000               555,100               396,000               396,000
                2.5                  360,000               372,000               389,400               432,000               432,000               389,400               617,500               432,000               432,000
                3.0                  441,100               454,850               430,800               481,200               481,200               430,800               700,700               481,200               481,200
                3.5                  486,200               500,500               472,200               530,400               530,400               472,200               783,900               530,400               530,400
                4.0                  531,300               546,150               513,600               579,600               627,900               556,400               867,100               579,600               579,600
                4.5                  576,400               591,800               555,000               628,800               681,200               601,250               950,300               628,800               628,800
                5.0                  621,500               637,450               596,400               678,000               734,500               646,100            1,033,500               678,000               678,000
                5.5                  662,750               679,250               633,000               723,000               843,500               791,250            1,116,700               723,000               723,000
                6.0                  704,000               721,050               669,600               768,000               896,000               837,000            1,199,900               768,000               768,000
                6.5                  745,250               762,850               706,200               813,000               948,500               882,750            1,283,100               813,000               813,000
                7.0                  786,500               804,650               742,800               858,000            1,001,000               928,500            1,366,300               858,000               858,000
                7.5                  827,750               846,450               779,400               903,000            1,128,750               974,250            1,449,500               903,000               903,000
                8.0                  869,000               888,250               816,000               948,000            1,185,000            1,088,000            1,532,700               948,000               948,000
                8.5                  910,250               930,050               852,600               993,000            1,241,250            1,136,800            1,615,900               993,000               993,000
                9.0                  951,500               971,850               889,200            1,038,000            1,297,500            1,185,600            1,699,100            1,038,000            1,038,000
                9.5                  992,750            1,013,650               925,800            1,083,000            1,353,750            1,234,400            1,782,300            1,083,000            1,083,000
              10.0               1,034,000            1,055,450               962,400            1,128,000            1,504,000            1,283,200            1,865,500            1,222,000            1,128,000
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- Giá trên không bao gồm các loại phụ phí, thuế (nếu có)
- Trọng lượng tính cước dựa theo trọng lượng quy đổi nếu lớn hơn trọng lượng thực tế.
Trong lượng quy đổi (kg) = dài x rộng x cao / 6000
- Thời gian (không kể ngày gửi): 
* Các khu vực Trung Quốc: 2 ngày
* Các khu vực khác: 4 ngày