Tận tâm phục vụ, phát triển cùng bạn

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KHU VỰC CHÂU Á
26/8/2016

Nội dung Trọng lượng Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam) Trung Quốc
(Những vùng khác)
Hồng Kong Taiwan Malaysia Singapore Japan Thái Lan Macau
Tài liệu
0.5
 
210,000 27,500 237,600 252,000  252,000 237,600 332,500 252,000 252,000

1.0
 
239,000 258,000 270,000 286,800 286,800 270,000 403,900 286,800 286,800

1.5
 
268,000 288,500 302,400 321,600 321,600 302,400 475,300 321,600 321,600

2.0
 
297,000 319,000 334,800 356,400 356,400 334,800 546,700  356,400 356,400
                2.5
 
  326,000 349,500 367,200 391,200   391,200 367,200  618,100  391,200  391,200
Hàng hóa                 0.5
 
240,000 250,000   259,800  288,000 288,000 259,800 367,900 288,000 288,000
                1.0
 
270,000 280,500 292,200 324,000 324,000 292,200 430,300 324,000 324,000
                1.5
 
300,000 311,000  324,600 360,000 360,000  324,600 492,700 360,000 360,000
                2.0
 
330,000 341,500  357,000 396,000 396,000   357,000 555,100 396,000 396,000
                2.5
 
 360,000 372,000 389,400 432,000 432,000   389,400 617,500 432,000 432,000
                3.0
 
441,100 454,850 430,800 481,200 481,200 430,800 700,700 481,200 481,200
                3.5
 
                 486,200               500,500               472,200               530,400               530,400               472,200               783,900               530,400               530,400
                4.0
 
531,300 546,150 513,600 579,600 627,900 556,400 867,100 579,600 579,600
                4.5
 
576,400 591,800 555,000 628,800 681,200 601,250 950,300 628,800 628,800
                5.0
 
  621,500 637,450 596,400 678,000 734,500  646,100 1,033,500 678,000  678,000
               5.5
 
  662,750 679,250  633,000 723,000 843,500   791,250 1,116,700  723,000 723,000
                6.0
 
 704,000  721,050 669,600 768,000    896,000    837,000 1,199,900 768,000 768,000
                6.5
 
  745,250 762,850 706,200 813,000 948,500 882,750 1,283,100  813,000 813,000
                7.0
 
786,500 804,650 742,800 858,000 1,001,000 928,500 1,366,300    858,000 858,000
                7.5
 
827,750  846,450   779,400 903,000 1,128,750   974,250 1,449,500   903,000   903,000
                8.0
 
 869,000 888,250 816,000 948,000 1,185,000 1,088,000 1,532,700  948,000 948,000
                8.5
 
910,250 930,050 852,600 993,000   1,241,250 1,136,800 1,615,900 993,000 993,000
                9.0
 
  951,500 971,850 889,200 1,038,000 1,297,500 1,185,600 1,699,100 1,038,000   1,038,000
                9.5
 
 992,750   1,013,650   925,800 1,083,000     1,353,750 1,234,400    1,782,300 1,083,000  1,083,000
              10.0
 
1,034,000 1,055,450 962,400 1,128,000  1,504,000   1,283,200   1,865,500    1,222,000     1,128,000

Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- Giá trên không bao gồm các loại phụ phí, thuế (nếu có)
- Trọng lượng tính cước dựa theo trọng lượng quy đổi nếu lớn hơn trọng lượng thực tế.
Trong lượng quy đổi (kg) = dài x rộng x cao / 6000
- Thời gian (không kể ngày gửi): 
* Các khu vực Trung Quốc: 2 ngày
* Các khu vực khác: 4 ngày